ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Bevezető rendelkezések

1.) Dutka Diána-Bastet Orientális Tánc Egyesület(székhelye:1221 Budapest, Leányka u. 5.adószám:18134058-1-43továbbiakban:Adatkezelő)tiszteletbentartjaaszemélyesadatokvédelméhezfűződőalkotmányosalapjogot,amelynektartalmaszerintmindenkimagarendelkezikszemélyesadatainakfeltárásárólésfelhasználásáról.

2.)AzAdatkezelőfenntartjamagánakajogot,hogyazadatvédelmiszabályzatotmódosítsa.Azadatvédelmiszabályzatkizárólagazadatvédelmijogszabályirendelkezésekkereteinbelül,azoknakmegfelelőtartalommalmódosítható.

3.)Azadatkezelésmindenesetbenafelhasználóönkéntes,tudatoséstájékozott,befolyástólmenteshozzájárulásaalapjántörténik,kizárólagajelenAdatvédelmiSzabályzatbanmeghatározottcélérdekében,acéleléréséhezelengedhetetlenülszükségesmértékbenésideig,acélelérésérealkalmasmódon,azadatvédelmijogszabályirendelkezéseknekmegfelelően,ideértvekülönösenazinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII.törvényt,azEurópaiParlamentésaTanácsszemélyesadatokfeldolgozásavonatkozásábanaz egyénekvédelméről ésaz ilyenadatokszabad áramlásárólszóló95/46/EKIrányelvét(„AdatvédelmiIrányelv”),valamintazEurópaiParlamentésaTanácselektronikushírközlésiágazatbanaszemélyesadatokkezeléséről,feldolgozásárólésamagánéletvédelmérőlszóló2002/58/EKIrányelvét(„Elektronikushírközlésiadatvédelmiirányelv”).

4.)AzAdatkezelőmindentmegteszannakérdekében,hogyazáltalakezeltszemélyesadatok – név, cím, e-mailcím, cég esetén adószám, székhelycím – illetéktelenszemélyáltalimegismerésétvagyhozzáférésétmegakadályozzaéselhárítsa.EnnekbiztosításáraazAdatkezelőaziparágistandardoknakmegfelelőműszakiésinformatikaieszközöket,illetvemegoldásokatalkalmazza,továbbáamegfelelőintézkedéseketfoganatosítja.EnneksoránazAdatkezelőkülönöstekintettelvanarra,hogyaközösségi portálokon – facebook oldal – nyújtott szolgáltatásoknyílthozzáférésűinterneteshálózatonkeresztülvehetőkigénybe,amelyfokozottbiztonságiintézkedéseketigényel. A facebook oldal használatára annak saját adatvédelmi szabályzata vonatkozik, melyet minden felhasználó elfogad. BárazAdatkezelőmindenelvárhatóintézkedéstmegteszazadatokbiztonságaérdekében,azinfokommunikációstechnológiagyorsfejlődéséreésváltozására,továbbáarratekintettel,hogyazinformatikajellemzőibőleredőveszélyekteljeskörűenelőrenemzárhatókki,előfordulhat,hogyharmadikszemélyjogellenestevékenységgel,azAdatkezelőáltalalkalmazottbiztonságiintézkedésekellenérehozzáférazAdatkezelőáltalkezeltszemélyesadatokhoz,azokatkifürkészi,vagyazokkalegyébkéntvisszaél.

II. Azadatkezelésszabályai

1.) Az adatkezelő

Dutka Diána-Bastet Orientális Tánc Egyesület(székhelye:1221 Budapest, Leányka u. 5.adószám:18134058-1-43továbbiakban:Adatkezelő)

AFelhasználószemélyesadataitkizárólagazAdatkezelőismerhetikmeg.

2.) Az adatkezeléscélja és hatálya

AzAdatkezeléscéljakapcsolattartásegyediüzenetküldésformájában.Az adatkezelés természetes és jogi személyek vonatkozásában terjed ki a számla kiállításához és az egyéni üzenetküldésre szükséged adatok kezelésére.

3.) A kezeltadatokköre

AzAdatkezelőafelhasználónakazáltalamegadottadataitkezeli,ígykülönösenanevétésaze-mailcímét, számlázás esetén pedig ezek mellett címét és adószámát.

AzAdatkezelőkezelésébekerültszemélyesadatotazAdatkezelőazadottszolgáltatásfunkciójábóleredőcélbólaszolgáltatásnyújtásánakidőtartamáigkezeli.

Az Adatkezelő egyesületként dolgozik, külön irodaházzal nem rendelkezik, így az alábbi témakörök az adatkezelés során számára nem relevánsak:

 • munkaügyi, személyzeti nyilvántartás, a munkavállalók személyes adatainak kezelése,
 • munkára jelentkezők, pályázók adatainak kezelése,
 • munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés,
 • munkahelyi be –és kilépéssel kapcsolatos adatkezelés,
 • munkáltató által biztosított eszközök (mobiltelefon, laptop, gépkocsi) használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés,
 • munkahelyi kamerás megfigyelése.

Az egyesület nem havi könyvelési kötelezettségű, éves könyvelése csak az Adatkezelőt érinti, adózási (bérszámfejtés) célú adatkezelése pedig nem valósul meg.

Az Adatkezelő saját weblapon, és közösségi oldalakon – facebook oldal – van jelen, az általa kezelt oldalon, csoportban, a Felhasználók adatai az ott megjelenő adatokra korlátozódnak, melyeket Ők önként tettek közre a közösségi oldalon – facebook oldalon. A facebook oldal használatára annak saját adatvédelmi szabályzata vonatkozik, melyet minden felhasználó elfogad. Ezen módon a szabályozás nem kell kitérjen:

 • direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés, nyereményjátékok megszervezése,
 • látogatás, regisztráció a cég honlapján,
 • hírlevél szolgáltatás,
 • web áruház értékesítés, pénzügyi szolgáltatóknál, kereskedőknél, könyvelőknél, adótanácsadóknál, ingatlanközvetítőknél a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés.

4.) Az adatkezelésidőtartama

AzAdatkezelőaszemélyesadatokatazadatkezeléscéljánakfennállásaalattkezeli.Azadatkezeléscéljánakmegszűnésévelegyidejűleg,egyediüzenetküldéscéljábólfelhasználtadatoktekintetébenahozzájárulásvisszavonásaeseténaszemélyesadatok – név, e-mailcím – törlésrekerülnek.

5.) Tájékoztatás,jogalap

AzadatkezelésmindenesetbenaFelhasználóönkéntes,tudatoséstájékozott,befolyástólmenteshozzájárulásaalapjántörténik,kizárólagajelenadatvédelminyilatkozatbanmeghatározottcélérdekében,acéleléréséhezelengedhetetlenülszükségesmértékbenésideig,acélelérésérealkalmasmódon,azadatvédelmijogszabályirendelkezéseknekmegfelelően.Atájékoztatáskiterjedazadatszolgáltatásönkéntesvagykötelezőjellegének,akezelendőadatokkörének,azadatkezeléscéljának,jogalapjának,időtartamának,azadatkezelőszemélyének,valamintazesetlegesadatfeldolgozószemélyénekközlésére, a Felhasználójogaira ésjogorvoslatilehetőségeire.

Kötelezőadatkezelésalkalmávalazérintetttájékoztatástkaparról,hogymelyjogszabályrendelielazadatkezelést.

6.)Adattovábbítás

AzAdatkezelőáltalkezeltszemélyesadatokatazAdatkezelőkizárólagaFelhasználóelőzeteshozzájárulásávaltovábbíthatjaharmadikszemélyeknek,azadattovábbításcéljáróltörténőelőzetestájékoztatásmellett.

7.) Az érintettjogai

a.)Személyesadataikkezelésérőlafelhasználóktájékoztatástkérhetnek.AzAdatkezelőkérésretájékoztatástadazérintettnekazáltalakezeltadatairól,illetveazáltalavagyrendelkezéseszerintmegbízottadatfeldolgozóáltalfeldolgozottadatairól,azokforrásáról,azadatkezeléscéljáról,jogalapjáról,időtartamáról,azadatfeldolgozónevéről,címérőlésazadatkezelésselösszefüggőtevékenységéről,azesetlegesadatvédelmiincidenskörülményeiről,hatásairólésazelhárításáramegtettintézkedésekről,továbbá-azérintettszemélyesadatainaktovábbításaesetén-azadattovábbításjogalapjáróléscímzettjéről.Atájékoztatásazadatkezelőpostaicímén(Dutka Diána-Bastet Orientális Tánc Egyesületszékhelye:1221 Budapest, Leányka u. 5.)elektronikuslevélcímen bastet@bastet.huegyarántkérhető.

AzérintetttájékoztatáskéréseeseténazAdatkezelőakérelembenyújtásátólszámítottlegkésőbb25naponbelül,írásban,közérthetőformábanválaszol.Atájékoztatásingyenes,haakérelmezőmégnemnyújtottbeAdatkezelőhözazonosterületrevonatkozótájékoztatásikérelmetafolyóévben.Ellenkezőesetbenatájékoztatásafelmerülőköltségekmegtérítéseellenébentörténik.Amármegfizetettköltségtérítéstvisszakelltéríteni,haazadatokatjogellenesenkezelték,vagyatájékoztatáskérésehelyesbítéshezvezetett.

AtájékoztatásmegadásátAdatkezelőkizárólagatörvényáltalkötelezőenelőírtesetekbentagadjameg.Ebbenazesetbenírásbantájékoztatjaatájékoztatástkérőt,hogyfelvilágosításmegtagadásáramelytörvényirendelkezésalapjánkerültsor,illetvetájékoztatjaarrólis,hogyazerrevonatkozódöntésselszembenmilyenjogorvoslatilehetőségeivannak.

b.)Azérintettjogosultkérniszemélyesadataihelyesbítését(megjelölveahelyesadatokat)valamint
– akötelezőadatkezeléskivételével–személyesadataitörlését,zárolását,továbbájogosultvisszavonniazadatkezeléshezadotthozzájárulását.Ahelyesbítés,atörlés,illetveazárolásazadatkezelőpostaiDutka Diána-Bastet Orientális Tánc Egyesület(székhelye:1221 Budapest, Leányka u. 5.egyaránt kérhető.Adatkezelőahelyesbítést–amennyibenahelyesszemélyesadatrendelkezéséreáll –elvégzinyilvántartásaiban,ésennekmegtörténtérőlértesítiaz érintettet.

A személyesadatottörölnikell,amennyiben
• azoknakkezelésejogellenes;
• ha az érintett aszemélyesadatainaktörlésétkéri;
• azokhiányosakvagytévesek,ésezazállapotjogszerűennemorvosolható,feltéve,hogyatörlésttörvénynemzárjaki;
• az adatkezeléscélja megszűnt,vagyaz adatoktárolásánaktörvénybenmeghatározotthatáridejelejárt;
• a törléstbíróságvagyaNemzetiAdatvédelmi ésInformációszabadságHatóságelrendelte.
TörléshelyettazAdatkezelőzároljaaszemélyesadatot,haaFelhasználóeztkéri,vagyhaarendelkezéséreállóinformációkalapjánfeltételezhető,hogyatörléssértenéazérintettjogosérdekeit.Azígyzároltszemélyesadatkizárólagaddigkezelhető,ameddigfennállazazadatkezelésicél, amely a személyesadattörlésétkizárta.

Azérintettbármikorvisszavonhatjaamármegadotthozzájárulását,indoklásnélkül,részbenvagyegészben.Kivételtképeznekazokaszemélyesadatok,melyekkezelésejogszabályalapjánvagyaz
érintettelkötöttszerződésbenvállaltkötelezettségteljesítéséhezszükségesek.Adatkezelőahozzájárulásvisszavonásáróltörténtértesítésétkövetőenhaladéktalanulgondoskodikazadatkezelésmegszüntetéséről,véglegesentörlinyilvántartásábólavisszavonássalérintettszemélyesadatokat,felhívjaatörlésreazesetlegesadatfeldolgozótésadattovábbítássalérintettszemélyeket,majdmindezekmegtörténtérőlértesíti azérintettet.

Azérintetttiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellen,

• haaszemélyesadatokkezelésevagytovábbításakizárólagazadatkezelőrevonatkozójogikötelezettségteljesítéséhezvagyazadatkezelő,adatátvevővagyharmadikszemélyjogosérdekénekérvényesítéséhez szükséges,kivévekötelezőadatkezelésesetén;
• haaszemélyesadatfelhasználásavagytovábbításaközvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatásvagytudományoskutatáscéljáratörténik;valamint
• törvénybenmeghatározottegyébesetben.

AzAdatkezelőa tiltakozásta kérelem benyújtásátólszámítottlegrövidebb időn belül, de legfeljebb 15naponbelülmegvizsgálja,annakmegalapozottságakérdésébendöntésthoz,ésdöntésérőlakérelmezőtírásbantájékoztatja.HaazAdatkezelőazérintetttiltakozásánakmegalapozottságátmegállapítja,azadatkezelést–beleértveatovábbiadatfelvételtésadattovábbítástis–megszünteti,ésazadatokatzárolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalapjántettintézkedésekrőlértesítimindazokat,akikrészéreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkorábbantovábbította,ésakikkötelesekintézkedniatiltakozásijogérvényesítéseérdekében.Haazérintettazadatkezelődöntésévelnemértegyet,illetvehaazadatkezelőahatáridőtelmulasztja,azérintett–adöntésközlésétől,illetveahatáridőutolsónapjátólszámított30naponbelül–bírósághozfordulhat.Azadatkezelőazérintettadatátnemtörölheti,haazadatkezelésttörvényrendelteel.Azadatazonbannemtovábbíthatóazadatátvevőrészére,haazadatkezelőegyetértettatiltakozással,vagyabírósága tiltakozásjogosságátmegállapította.

c.)Azérintettjogorvoslattalélhetaszemélyesadataivalkapcsolatosjogainakmegsértéseesetén.Afelhasználó,akiúgyérzi,hogymegsértettékszemélyesadatokvédelméhezvalójogát,bírósághoz,valamint aNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadság Hatósághozfordulhat.

AFelhasználójogaira,valamintazadatkezelőkötelezettségeirevonatkozórészletestörvényirendelkezéseketazinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII. törvénytartalmazza.

8.) Felelősség

AzAdatkezelőafelhasználóáltalmegadottinformációkértfelelősségetnemvállal.AmennyibenazAdatkezelőtudomástszerezarról,hogyafelhasználóvalamelyharmadikszemélyjogaitvagyajogszabályokatsérti,vagyegyébkéntajelenadatvédelmiszabályokatmegszegte,illetveazadatvédelmiszabályokbenemtartásávalkártokozott,azAdatkezelőnekjogábanállmegtenniaszükségesjogiintézkedéseketazokozottkármegtérítésevalamintazadatvédelmiszabályokmegsértésétmegvalósítószemélyfelelősségrevonásaérdekében.

AzAdatkezelőszemélyesadatokatharmadikszemélyekneknemadát.Eznemvonatkozikazonbanazesetleges,törvénybenelőírt,kötelezőadattovábbításokra.Azadatkezelőazegyeshatóságiadatkérésekteljesítéseelőttmindenegyesadattekintetébenmegvizsgálja,hogyvalóbanfennáll-eazadattovábbításjogalapja.Az Adatkezelőegyüttműködik az ilyenesetekben eljáró hatóságokkal.

9.) Adatfeldolgozó

AzAdatkezelőjogosultadatfeldolgozószolgáltatásánakigénybevételére.Azadatfeldolgozótevékenységétamegbízásnak,ajelenszabályzatnakésavonatkozójogszabályielőírásoknakmegfelelőenkötelesfolytatni.Azérintettelszembenazadatkezelőfelelazadatfeldolgozóáltalokozottkárért.Adatkezelőtájékoztatjaazadatfeldolgozót,haafeldolgozáscéljábólhozzáférhetővétettszemélyesadatokmódosulásáról,kezelhetőségénekmegváltozásáróltudomástszerez.

10.) Adatbiztonság

AzAdatkezelőmegteszmindenszükségesintézkedéstannakérdekében,hogybiztosítsaazadatokbiztonságos,sérülésmenteskezelésétésazehhezszükségesadatkezelésirendszerekkiépítését,működtetését.

AzAdatkezelőgondoskodikarról,hogyakezeltadatokhozilletéktelenszemélyneférhessenhozzá,nehozhassanyilvánosságra,netovábbíthassa,valamintazokatnemódosíthassa,törölhesse.AkezeltadatokatkizárólagazAdatkezelő,illetveazadatfeldolgozóérintettalkalmazottaiismerhetikmeg, azokatharmadikszemélyneknem adja át.

Azadatokelektronikuséskézirögzítése,nyilvántartása,ésmegőrzéseazAdatkezelővalamintazesetlegesadatfeldolgozómindenkori,vonatkozószabályzatainakmegfelelőentörténik.Azirányadószabályzatoktartalmazzákaz adatokhozvaló hozzáférésrészletes előírásait.AzAdatkezelőfolyamatosanellenőrzi,karbantartjaésfrissítiazadatkezeléshezhasználtrendszereit,szoftvereit.

III. Vegyesrendelkezések

Ajelenadatvédelminyilatkozatbannememlítettkérdésekben,továbbáaSzabályzatbanhasználtkifejezésektekintetébenazinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII. törvényrendelkezéseiirányadók.

IV. Hatály

 1. JelenSzabályzathatályaAdatkezelőre-beleértveannakvalamennyialkalmazottját-,atevékenységesoránmegszerzett,kezeltadatokraterjed ki.
 2. JelenSzabályzat2018.05.25.napján léphatályba.

………………………
Dutka Diána